Tiedote 2019

Livia Drusilla 2019. Sisko, emä ja isä ammuttiin 30.-31.10.2017

Lataa tiedote ja liitteet pdf-versiona:


Julkinen tiedote

26.10.2019

PORIN KAUPUNGIN VIRANHALTIJOIDEN SYYTEHARKINTAAN EDENNEET RIKOSEPÄILYT

PORIN KAUPUNGIN LAIMINLYÖNTI PUUTTUA VÄÄRINKÄYTÖKSIIN KUNNALLISESTA VIRANHALTIJASTA ANNETUN LAIN 47 §:N MUKAISESTI

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON OSALLISUUS VÄÄRINKÄYTÖKSISSÄ JA NIIDEN PEITTELYSSÄ

LEX KITTILÄ ON NYT LEX PORI

Tiedotteen kuvaama kokonaisuus koskee lehdistäkin tuttua tapausta, jossa Porin valvontaeläinlääkäri oli lokakuussa 2017 muun muassa tapattanut kotonamme Porin Laviassa yli 220 tuotantokania ”kiireellisenä toimenpiteenä”, jonka ostopalveluna toimitti valvontaeläinlääkärin työparina toimivan vt. terveystarkastajan aviomies.

Turun hallinto-oikeus on 19.3.2019 antamassaan päätöksessä todennut terveystarkastajan Hallintolain vastaisen esteellisyyden sekä valvontaeläinlääkärin ratkaisujen aineellisen lainvastaisuuden. Asiasta tekemästämme rikosilmoituksesta alkanut tutkinta koskien tapahtumiin osallisia viranhaltijoita on parhaillaan syyteharkinnassa Länsi-Suomen syyttäjänvirastossa.

Olimme toivoneet voivamme odottaa syytteiden nostoon ennen kuin teemme jatkorikosilmoitukset koskien niitä Porin kaupungin ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston viranhaltijoita, jotka ovat joko virkavelvollisuutensa vastaisesti jättäneet puuttumatta ilmeisiin virkarikoksiin tai aktiivisesti peitelleet niitä tai osallistuneet niihin erilaisin tavoin. Porin kaupungin viranhaltijoiden edelleen jatkuvat meihin kohdistuvat laittomuudet pakottavat meidät kuitenkin aikaistamaan aikatauluamme.

Väärinkäytösten paljastumisen tultua Porissa tietoon alkuvuonna 2018  valvontaeläinlääkäri siivottiin esimiesten myötävaikutuksella virkavapaalle piiloon Lounais-Suomen aluehallintovirastoon läänineläinlääkäriksi. Vt. terveystarkastaja jatkoi virkansa hoitoa valvontaeläinlääkärin viransijaisen kanssa kuin ei mitään. Asian siirryttyä syyteharkintaan valvontaeläinlääkäri irtisanoutui hygieenisesti syyskuussa 2019 virastaan, jossa hän oli siihen asti roikkunut varsinaisena viranhaltijana sijaisten paikatessa hänen poissaoloaan.  Ongelma ei siis suinkaan ollut itse väärinkäytökset, vaan niistä kiinni jääminen asianosaiselle.

Valvontaeläinlääkärin lähimpänä esimiehenä tapahtumien aikana vuonna 2017 toiminut Porin eläinlääkinnän päällikkö on jättänyt puuttumatta alaistensa ilmeisiin väärinkäytöksiin; sen sijaan hän on pyrkinyt rikostutkinnan valmistumisen jälkeen kahdesti kotiimme tekemään lakiin perustumattoman ”eläinsuojelutarkastuksen”. Molemmille kerroille hän on järjestänyt ja sitonut virka-apupyynnöllä myös poliisin partion, esiintyen kuin alaistensa valvontaeläinlääkärin ja vt. terveystarkastajan touhu vuonna 2017 olisi ollut täysin laillista ja pätevää viranhoitoa hallinto-oikeuden päätöksestä ja esitutkinnasta piittaamatta.

Kontrastia menettelyyn voi halutessaan hakea Kulttuuritalo Anniksen epäselvyyksistä, joihin liittyen Porin kaupunki aktiivisesti ja näyttävästi tutkituttaa sekä  epäillyn viranhaltijan tekemisiä että tämän esimiesten epäiltyä valvonnan laiminlyöntiä. Omassa tapauksessamme ei tietoomme ole tullut, että minkäänlaisia selvitystoimia olisi Porin kaupungin puolesta tehty. Ilmeisesti Porin kaupungilta kavaltaminen on vakavampaa kuin valtion tai hallintoalamaisen rahojen kanavoiminen itselle ja lähipiirille, tai sitten Satakunnan Kansan artikkeli lienee ollut oikeassa arvellessaan, että Annis-jupakan taustalla on ihan muita motiiveita.

Tilanteen ollessa tämä, joudumme nyt julkistamaan sen käsityksemme mukaan yleiseen tiedonintressiin kuuluvan asian, että virkarikoksesta epäiltyjen joukossa on valvontaeläinlääkärin ja vt. terveystarkastajan lisäksi kaupungineläinlääkäri, kaksi Lounais-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäriä sekä Porin perusturvan sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja.

Porin kaupungin niin kutsutussa eläinsuojelussa on kuulemamme mukaan jo pitkään vaikuttanut rikollinen klikki, joka Eläinsuojelulakiin perustuvaa toimivaltaa väärinkäyttäen teettää ESL 44 §:n tarkoittamia kiireellisiä toimenpiteitä, joista taloudellisen hyödyn keräävät eläinsuojelun viranhaltijat tai näiden lähipiiri. Näille keikoille otetaan mukaan ”virka-avuksi” kaikenlaisia muita viranomaisia, joille veruke mukaantulolle vain saadaan: omassa tapauksessamme paikalla oli tappopäivänä 30.10.2017 parhaimmillaan kaiken kaikkiaan yhdeksän viranhaltijaa, jotka sulavasti perustelivat omia toimiaan toisen viranomaisen tekemisillä – tai väitetyillä tekemisillä.

Vasta vähän aiemmin tehtävässään aloittanut valvontaeläinlääkäri astui niin sanotusti valmiiseen pöytään tullessaan osaksi tätä kuviota. Huhun mukaan klikki nauttii Porissa suojelua ”korkealta tasolta”, mistä syystä väärinkäytöksiin ei pysty puuttumaan sellaisetkaan joilla siihen muutoin halua olisi.

Lain mukaan Lounais-Suomen aluehallintovirasto toimii alueensa kunnallisten eläinsuojeluviranomaisten ohjaus-, valvonta- ja kanteluviranomaisena, jonka lakisääteisenä tehtävänä on puuttua edellä mainitun kaltaisiin lainvastaisuuksiin ja väärinkäytöksiin. Todellisuudessa LSAVI:n läänineläinlääkärit toimivat näiden väärinkäytösten takuumiehinä, jotka epämääräisenä ”virka-apuna” osallistuvat toimiin, tappavat kantelun alkuunsa mikäli kansalainen sellaisen yrittää tehdä, ja huolehtivat asiassa kertyvät ostolaskut maksatukseen maa- ja metsätalousministeriön eläinsuojelumäärärahoista. Valvontaeläinlääkärin väärinkäytösten paljastumisen tultua ilmi hänelle itselleenkin järjestyi suojavirka Lounais-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkärinä.

Kun Turun hallinto-oikeus valituksemme johdosta 19.3.2019 antamassaan päätöksessä totesi terveystarkastajan esteelliseksi ja valvontaeläinlääkärin ratkaisut lain vastaiseksi, Lounais-Suomen aluehallintovirasto lakisääteiselle tehtävälleen räkäisesti nauraen valitti hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaatien päätöstä kumottavaksi. Kafkamaisen absurdiuden maksimoimiseksi aluehallintoviraston valituksen esittelijänä toimi samassa asiassa itse rikoksesta epäiltynä oleva läänineläinlääkäri. Tähän ilmeiseen esteellisyyteen puututtuamme aluehallintoviraston jatkokirjelmän esittelijäksi vaihtui toinen läänineläinlääkäri; tällä kertaa se samainen joka oli hyväksynyt terveystarkastajan aviomiehen 2800 euron ostolaskut maksuun valtion varoista.

Todettuaan olevansa täysin varma siitä että esittelijä #1 ei varmasti ollut yhtään esteellinen asiassa, esittelijä #2 alleviivasi tätä varmuuttaan kirjoittamalla omaan lausuntoonsa uudestaan käytännössä sanatarkasti kahdeksan kappaletta samaa tekstiä kuin mitä esittelijä #1 oli aiemmin asiassa kirjoittanut omissa lausunnoissa. Aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat –yksikön päällikön sijainen allekirjoitti molemmat aluehallintoviraston kirjelmät. Olemme vastineessamme pyytäneet KHO:ta tutkimaan menettelyn laillisuuden.

Pyrimme seuraavien viikkojen aikana jättämään yksityiskohtaiset rikosilmoitukset koskien muun muassa:

  • Porin kaupungin esimiestason viranhaltijoiden menettelyä, jolla he ovat jättäneet puuttumatta tietoonsa tulleisiin ilmeisiin väärinkäytöksiin Kunnallisesta viranhaltijasta annetun Lain 47 §:n mukaisesti,
  • vt. terveystarkastajan aviomiehen tietoisesti lainvastaisten laskujen laskuttamista Lounais-Suomen aluehallintoviraston kautta maa- ja metsätalousministeriön eläinsuojelumäärärahoista,
  • Lounais-Suomen aluehallintoviraston useiden läänineläinlääkäreiden ja muiden viranhaltijoiden menettelyä, jolla Porin kaupungin laskuttamat ostolaskut on hyväksytty maksuun valtion varoista ja selviä lainvastaisuuksia on yritetty selittää, häivyttää ja peitellä,
  • Porin kaupungin perusturvajohtajan ja lastensuojelun päällikön 29.3.2018 allekirjoittamaa vastausta tekemäämme muistutukseen (Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun Lain 23 §), jossa nämä esittävät meille tietoisesti väärää tietoa lain sisällöstä, lainaten muutoin sanatarkasti mutta yksittäisiä ratkaisevia sanoja muuttaen sellaista lain kohtaa, jonka soveltamiseen sosiaalityöntekijällä ei ole minkäänlaista laillista toimivaltaa, mikä seikka on varmuudella ollut perusturvajohtajan ja lastensuojelun päällikön tiedossa, ja
  • Lounais-Suomen aluehallintoviraston lakimiehen ratkaisua jättää tutkimatta saman lain 23 a §:n mukaisen kantelumme, joka koski perusturvajohtajan ja lastensuojelunpäällikön ilmeisen lainvastaista menettelyä antaessaan edellä mainitun vastauksen muistutukseen, jonka on tarkoitus olla ensisijainen oikeusturvakeino sosiaalihuollon alalla tapahtuviin laittomuuksiin puuttumiseen.

Aiempana vaiheena olimme itse ottaneet yhteyttä Porin kaupungin tarkastustoimistoon 23.2.2018 ja toimittaneet sille valvontaeläinlääkärin ostopalvelusopimukset ja –laskut, jonka ilmoituksen tarkastustoimisto kuittasi ”kysymällä sisäisesti” eläinsuojelusta mahtavatko he tehdä siellä jotain laitonta. Eivät kuulemma tee; Hallintolain esteellisyyssäännöksiä ei ilmeisestikään tarvitse Porissa noudattaa, kun viranhaltijan lähipiirin käyttämisellä ”turvataan vaitiolovelvollisuutta”, mikä ilmeisestikään ei onnistu Porin kaupungin hankintamenettelyssä kilpailuttamilta laillisilta palveluntoimittajilta.  Tämä lienee myös syy miksi viranhaltijan lähipiiriläinen saa veloittaa palveluistaan enemmän kuin hankintasopimustoimittajien kilpailutetun hinnan.

Kohta tämän yhteydenottomme jälkeen terveystarkastajan aviomies, joka omassa asiassamme vielä laskutti yksityishenkilönä, perusti nimeltään eläinpalveluun viittaavan yrityksen, joka merkittiin verorekistereihin 9.3.2018. On vaikea olla olettamatta, että sama toiminta on tämän jälkeen jatkunut tämän bulvaanikerroksen suojassa. Samaten maalis-huhtikuussa 2018 Porin ympäristölautakunta sai asiana eteensä ympäristö- ja lupaviraston vasta 1.1.2018 voimaan tulleen toimintasäännön muuttamisen, jossa muutoksessa valvontaeläinlääkärin virka siirrettiin eläinlääkinnän päällikön alta ympäristöterveydensuojelun alle, koska ”lomasijaisuuksien järjestämisen oli huomattu sitä edellyttävän”. Todempi syy järjestelyyn saattaa mahdollisesti liittyä uuden toimintasäännön myötä ympäristö- ja lupavirastossa voimaan tulleeseen ostolaskujen hyväksymismenettelyyn.

Edelleen olimme 9.7.2018 kysyneet sähköpostitse valikoiduilta Porin kaupunginäideiltä ja -iseiltä aikovatko he kenties piankin ryhtyä Kunnallisesta viranhaltijasta annetun Lain 47 §:n edellyttämiin toimiin. Tätä yhteydenottoa seurasi vain sellainen lännenfilmeistä tuttu pölypallon pyyhäldys preerian halki.

Koska useita Porin kaupungin viranhaltijoita on tutkittavana epäillystä virkarikoksesta ja useita muita on syytä epäillä rikoksesta, ja koska tilanteessa on ilmeistä, että Porin kaupunki ei omin toimenpitein pysty (= halua) palauttaa toimintaansa lainmukaiseksi, aiomme rikosilmoitusten lisäksi pyytää valtionvarainministeriötä

  • aloittamaan Kuntalain 109 a §:n tarkoittaman selvityshenkilömenettelyn koskien Porin kaupungin eläinsuojelun väärinkäytöksiä ja Porin kaupungin laiminlyöntiä puuttua niihin, sekä
  • aluehallintovirastoja valvovana viranomaisena selvittämään Lounais-Suomen aluehallintoviraston viranhaltijoiden laajamittaista lainvastaista menettelyä.

Edelleen aiomme pyytää valtiontalouden tarkastusvirastoa ottamaan selvittääkseen missä määrin Lounais-Suomen aluehallintovirastossa on hyväksytty maa- ja metsätalousministeriön eläinsuojelumäärärahoista maksatettavaksi Porin kaupungin siltä laskuttamia lakiin perustumattomia kustannuksia.

Tässä kävi nyt näin.

JOHANNE KOIVUNEN
TEEMU TAMMINEN


P.S.

Jessica L, vastoin kuin keskenänne Lounais-Suomen virkasiskojen kanssa olitte päätelleet, se Lopella koirasusia kasvattanut nainen ei ole meidän kummankaan sisko. Sinä ja virkakollegasi kostitte siis hänelle ihan turhaan sen, että me valitimme ja teimme rikosilmoituksen virkakollegasi vanhojen porilaiskavereiden touhuista, joissa hän käsityksemme mukaan on itsekin ollut osallisena.

Ja sen, että valituksessamme puutuimme valvontaeläinlääkärin meidänkin tapauksessamme käyttämään ”harkitsee antavansa korjausmääräyksiä” –menettelyyn, jolla hallintoalamaiselle annetaan jo tarkastuskertomuksessa tiukoin määräajoin varustettuja mielivaltaisia ”ESL 42 §”-pseudomääräyksiä, joita hän ei valituskelpoisen päätöksen puuttuessa voi saattaa ESL 51 §:n mukaisesti hallinto-oikeuden tutkittavaksi ja jotka eivät ole laillisesti voimassa, mutta joita yritetään jälkeenpäin kuitenkin velvoittaviksi esittää. Sinultahan kai Suomen virkaeläinlääkärikunta on tämän laajalti käyttämänsä täysin lainvastaisen ja montesquieulaista vallan kolmijako-oppia halveksuvan tempun oppinut?


P.P.S.

Sisäministeri Ohisalo, Teitä on viime päivinä moitittu siitä, että poliisin toiminnan lainmukaisuudesta huolehtimisessanne olisi poliittiseen suuntautumiseen liittyviä tarkoitusperiä. Halunnette siksi pyytää myös puolueenne tavoitteita ehkä lähempänä olevalta Helsingin poliisin eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmältä selvitystä siitä miksi poliisi on 20.6.2019 sivuillaan julkaistussa koirasusitapausta koskevassa julkisessa tiedotteessaan epäillyt (=syyttänyt) epäiltyjä luonnonsuojelurikoksesta, joka olisi kohdistunut saman tiedotteen mukaan koirasudeksi todettuun eläimeen, vaikka poliisille tulee olla täysin selvää, että RL 48:5 tunnusmerkistö täyttyäkseen edellyttää ”ympäristöstään irrotettua kohdetta” (2. kohta) tai aitoa sutta (3. kohta) ja ettei epäilty siten ole mitenkään voinut syyllistyä kyseiseen rikokseen. Kun syyllinen on löydetty, rikoskin kyllä keksitään? Tiedotteessa on laittomiksi moitittu myös eläimiä, joiden kasvattamisesta on sellaista tullut vasta 1.6.2019 voimaantulleen uuden Vieraslajiasetuksen myötä.

Oikeusvaltio on upea asia, ja oikeusturvan merkityksen kansalainen ymmärtää vasta kun se häneltä julkista valtaa käyttävien toimesta kielletään. Perustuslain 2 §:n 3 momentti edellyttää julkista valtaa käyttävien noudattavan lakia tarkoin kaikessa toiminnassaan. Kansalaisen oikeusturvan täysimääräinen toteutuminen edellyttää Hallintolain ja muiden lakien määräysten tarkkaa noudattamista.

Eläinsuojelun hallinnonalalla toimivien eläinlääketieteellisesti koulutettujen viranhaltijoiden voi olettaa omaavan kyvyn noudattaa tarkoin Hallintolakia. Valitettavan laajalti halu siihen tuntuu kokonaan puuttuvan etenkin tarkastuskäyntien tekemisessä, Hallintolain 6 §:n vaatimassa suhteellisuusperiaatteen noudattamisessa ja asiakirjojen laillisessa tiedoksiantamisessa, joissa viranhaltijat ottavat itselleen täysin käsittämättömiä vapauksia yksiselitteisistä lain määräyksistä.

Julkinen eläinsuojelu on virkamiestoimintaa, jossa hallinnon asiakkaan on vaikea kokea legitiimiksi ja uskottavaksi virkamiehen tulkintoja siitä miten jonkun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen vaatimukset hallinnon asiakkaan eläimenpidossa täyttyvät, mikäli samainen virkamies ei samaan aikaan itse koe täysin yksiselitteisten Hallintolain määräysten millään tavalla koskevan itseään, ja mikäli ”virka-apua” annetaan ja saadaan milloin mitenkin täysin ilman minkäänlaista laissa annettua toimivaltaa. Virkatoimintaa koskevien lakien säännökset on tarkoin harkittu juuri sellaisiksi kuin ne ovat, jotta niitä noudattamalla hallinnon asiakkaan menettelyllinen oikeusturva toteutuisi täysimääräisesti aineellisen oikeuden kysymyksiä ratkottaessa. Menettelyn pettäminen kun tuntuu heijastuvan voimakkaasti aineellisenkin ratkaisun laatuun.

Pahin ongelma viranomaisen korruptiossa ei lopulta ole kuitenkaan se, että yksi tai kaksi henkilöä käyttää väärin virka-asemaansa omaksi edukseen. Huomattavasti pahempi ongelma on se, että jokaista tällaista viranhaltijaa kohden on kymmenen tai kaksikymmentä muuta viranhaltijaa, jotka jonkinlaisesta kollegiaalisuudesta, urakehityksen vaikeutumisen pelosta, työyhteisöpaineesta tai muusta ”hyvästä” syystä täysin  tietoisesti katselee näiden henkilöiden toimintaa läpi sormiensa. Jokainen viranhaltija kyllä tasan tarkkaan tietää, ettei itse voi ollessaan esteellinen osallistua asian käsittelyyn, ja jokainen viranhaltija tietää myös että tämä lain määräys koskee myös sitä kollegaa. Väärinkäytösten kohteeksi joutuvaa hallinnon asiakasta loukkaa eniten se, että koko virkakunta alkaa kuin taikaiskusta yhtäkkiä leikkimään tyhmää, joka leikki jatkuu sittenkin kun virkatoiminnan vakavat puutteet on muutoksenhaussa jo todettu.

Tyhmää leikkiessä on riskinä että pidetään oikeasti tyhmänä. Hallintotoiminnan lainmukaisuuden ja Hallintolain noudattamisen edistämiseksi aiomme omassa asiassamme tutkituttaa rikosilmoituksella jokaisen sellaisen viranhaltijan toiminnan, jonka epäilemme ei-vähäisellä lainvastaisella menettelyllä rikokseen syyllistyneen. Perustuslain takaamasta kotirauhan suojastamme ja alaistensa väärinkäytöksistä mitään piittaamaton Porin eläinlääkinnän päällikkö on mitä suurimmassa määrin yksi näitä.


LIITTEET

Liite 1 Kirjeenvaihto Porin tarkastustoimiston kanssa

Liite 2 Yhteydenotto Porin päättäjiin 9.7.2018